31Th5/19
Ngỗng ấp bao nhiêu ngày nở

Chim công ấp bao nhiêu ngày nở? Nhiệt độ ấp chim công là bao nhiêu?

Chim công ấp bao nhiêu ngày nở? Nhiệt độ ấp chim công là bao nhiêu? Công hay còn gọi cuông, nộc dung, khổng tước. (danh pháp khoa học: Pavo muticus) là một loài chim thuộc họ Trĩ được Linnaeus mô tả khoaRead More…

29Th5/19
Chim trĩ ấp bao nhiêu ngày nở

Chim trĩ ấp bao nhiêu ngày nở? Nhiệt độ ấp chim trĩ là bao nhiêu?

Chim trĩ ấp bao nhiêu ngày nở? Nhiệt độ ấp chim trĩ là bao nhiêu? Họ Trĩ (danh pháp khoa học: Phasianidae) là một họ chim, chứa các loài trĩ, công, cút, gà gô, gà lôi, gà so, gà tiền, gà rừng, gàRead More…